Home » Educational Resources » Non-English Materials » Tigrinya

Tigrinya


“ኣንቲባዮቲክስ ኣይሕግዙን እዮም ብቫይረስ ንዝመጹ ረኽሲታት

ከም ዛሕሊ፥ኢንፍሉንዛ ከምኡዉን ብሮንካይትስ (ናይ ደረት ቑሪ).
ነዞም ረኽሲታት ኣንቲባዮቲክ ምጥቓም
ናብ ተቓዉሞ ኣንቲባዮቲክ ከምርሕ ይኽእል።”

 

ትፈልጡ ዶ?

  1. ዝርገሐ ረኽሲታት ንምቁራጽ ዝሓሸ መንገዲ ኢድ ምሕጻብ እዩ።
  2. ባክተሪያን ቫይረሳትን ዝተፈላለዩ እዮም። ክልቲኦም ረኽሲ ከምጽኡ ዝኽእሉ እንተኾኑ
    እዉን ኣንቲባዮቲክ መድሓኒታት ግን ኣንጻር ናይ ባክተሪያ ረኽሲ ጥራይ ይሰርሑ።
  3. ናይ ኣንቲባዮቲክ ዓቕሚ ተመላሲነት ንምግታእ፥ ናይ ኣንቲባዮቲክ መድሃኒት ብጥበብ
    ይጠቀሙ።

 

 

ኣብ Alberta ንጥዕና መስመር ብ (811) ክትድዉሉ ትኽእሉ፥ እንተድኣ ንስኹም ምዕዶ/ምኽሪ ምርካብ እንተድኣ ደሊኩም ወይ ከኣ ዝሓሸ ነገር እንታይ ከምዝኮነ ርግጸኛ እንተዘይኮይንኹም።

ኣብቆልዑ ንዝርአ ናይ ጥዕና መሰናኽላት ተግባራዊ ምዕዶ/ምኽሪ ንምሃብ ይርኣዩ ahs.ca/healየንቢቡ፥ ምንጪ ሓበሬታ ንህዝቢ ብሆስፒታል ህጻናት Stollery ዝተሓለወ።