ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐢ ᐅᐦᒋ ᑿᔭᐢᐠ ᑲᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒥᕽ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ

ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ ᐁᑿ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ

ᓇ̄ᓇᐴ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ ᐁ̄ᑿ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑲ̄ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐢᑲ̄ᑫ̄ᒋᐠ ᑲ ᑲᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᒥᔨᐏᐣ, ᒪ̄ᑲ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᑌ̄ᐱᔭ̄ᕽ ᒥᔪᐸᔨᐣ ᐅᐦᒋ ᒪᓂᒎᐢ ᑲ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐢᑲ̄ᑫ̄ᕽ.

ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᓵᔮᐏᐣ:

 • ᐊᓯᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ, ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐚᐱᓀᐏᐣ, ᒥᑯᑖᑿᓂᕽ ᐅᑖᐦᑯᓯᐏᐣ ᑳ
  ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒥᕽ, ᑭᐳᑯᐦᑖᑲᓀᐸᔨᐏᐣ, ᒫᐢᑭᑲᐣ ᐅᑕᑭᑭᒧᐏᐣ (ᐅᐦᐸᓈᐢᐱᓀᐏᐣ) ᐁᑿ ᒥᐦᒉᐟ ᑳ ᐏ ᓴ̄ ᑭᑯᐦᑖᑲᓀᕽ.
 • ᓇᐘᐨ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᕽ ᐃᔨᑯᕽ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑲᒫᑫᐏᐣ. ᑭ ̄ᐢᐱᐣ ᐊᔨᐚᐠ ᐯᔭᐠ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᐯᔭᑿᐣ ᐁ ᐃᓯ ᐋᐦᑯᓯᔦᐠ ᐁᑯᓯ ᐁᓴ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᐣ ᐃᓵᔮᐏᐣ.
 • ᐯᔭᑿᐣ ᑲ ᑭ ̄ ᐋᐦᑯᓱᐏᐢᑳᑯᐣ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ.
 • ᑭᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᐣ ᓈᓂᑕᐤ ᓀᐓ/ᓂᔮᓇᐣ ᑭ ̄ᓯᑳᐘ ᒫᑲ ᑖᐻ ᑲ ᒥᔼᔮᔭᐣ ᓈᓂᑕᐤ ᓂᐢᑐ ᐁ ᐃᐢᐸᔨᐠ ᑿᔭᐢᐠ ᑲ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᔭᐣ.

ᒪᓂᒎᓴᐠ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ:

 • ᓇᒨᔭ ᑖᐻ ᐊᔮᒪᑲᓇ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᐣ ᐋᐦᑯᓱᐏᓇ
 • ᓇᒨᔭ ᐃᓯ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᐣ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ
 • ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐏ ᓴ̄ ᑭ ᑯᑕᑲᓇᐢᐱᓀᐏᐣ ᐁᑿ ᑯᑕᑲ ᑭᓯᓱᐚᐢᐱᓀᐏᓇ

ᐁᑳᐏᔭ ᐁ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ

ᐋᐸᒋᐦᑖ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᐁᑲ ᑲ ᑲᐦᒋᑎᓇᒪᐣ ᐊᓂᒪ ᐁᑳᐏᔭ ᐁ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ.

ᑳᓯᐦᒋᐦᒉᐏᐣ

ᑭᓰᐯᑭᓇ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᐁᑯᓯ ᓇᒧ̄ᔭ ᑮᑿᐩ ᐋᓱ̄ᐢᑲᒫᑐᐏᐣ ᑲᑳᐦᒋᑎᓀᐣ.

ᑭᓯᓱᐏᐣ

ᑭᓯᓱᐏᐣ ᐊᓂᒪ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᓯᑌ̄ᐤ ᑭᔭᐤ, ᐅᓴ̄ᒼ ᐅᐦᒋ ᑭᑕ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᒪᓴᑲᐩ ᑲ ᒥᐦᑿ̄ᐠ, ᑲ ᑭᐢᑌ̄ᕽ, ᐁ̄ᑿ ᑲ ᐸ̄ᐢᑌ̄ᕽ ᒐᐸᓯᐢ ᒥᑎᐦᑑᑲᓂᕽ, ᑭᑭᐢᑫ̄ᔨᐦᑌ̄ᐣ ᐁ̄ ᐏ̄ ᑭᓯᓱᔭᐣ.
ᑲ ᑭᓯᓱᔭᐣ ᐊᐦᐴ ᑭᑕᐘ̄ᓯᒥᐢ ᑲ ᑭᓯᓱᐟ ᑲ ᑭᐢᑫ̄ᔨᐦᑌ̄ᐣ ᐃᑕ ᐁ̄ ᐅᐦᑎᓇᒥᕽ.

ᑭᓯᓱᐏᐣ:

 • ᑲ ᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᑭᔭᐏᕽ ᐁᑳ ᑲ ᑲᐦᒋᑎᓇᒪᐣ ᒥᔨᐏᐣ
 • ᑭᓯᓱᐏᐣ ᑲ ᑭ̄ ᐃᐢᐸᔨᐦᐃᑯᐣ ᓈᓇᐴ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᐣ ᐁᑿ ᒪᓂᒎᐢ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ:

 • ᑭᓯᓱᐏᐣ ᐊᓂᒪ ᐁ ᒥᔼᓯᐠ ᑲᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᕽ ᑳ ᑲᐦᒋᑎᓇᒪᐣ ᒥᔭᐤ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ. ᑭᓯᓱᐏᐣ ᑲ ᑭ̄ ᐃᐢᐸᔨᐦᐃᑯᐣ ᓈᓇᐴ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᐣ ᐁᑿ ᒪᓂᒎᐢ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ.
 • ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ (ᑳ ᐃᓯ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐠ ᑲ ᐃᓯ ᐅᑎᓇᒥᕽ) ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᓇ ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᓇᒨᔭ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᐤ.
 • ᑭ̄ᓱᐘᐦ ᐊᐢᒋ ᒥ̄ᓇ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᐁᑳ ᑲ ᑖᐦᑭᓯᔦᐠ ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᑲ ᑲᐘᒋᔦᐠ, ᐊᔨᐢᐠ ᑲᐘᒋᔦᑯ ᐊᔨᐚᐠ ᑲ ᑭ̄ᓯᓱᓈᐚᐤ. ᑲ ᑖᐦᑲᐢᑌᓯᐠ ᐃᐢᑯ 20C ᐊᐦᐴ ᑲ ᒥᔪᑕᑭᓯᔦᐠ.
 • ᒥᓂᐦᑵ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁ ᑖᐦᑳᑭᒥᓂᐦᑵᐏᓇ. ᒥᐩ ᐁ ᑖᐦᑳᑭᒥᓂᐦᑵᐏᓇ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐚᐴᒥᐢᑿᒥᐩ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᑖᐦᑤᐤ ᐯᔭᐠ ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ ᐃᐢᐸᔨᑭ ᐘᓂᐢᑳᒋ.

ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᐱᑯ ᐃᔨᑯᕽ ᐁ̄ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀ̄ᐟ ᐁ̄ᑭᓯᓱᐟ ᐊᐦᐴ ᐁ̄ ᒨᐢᑯᐸᔨᐟ ᐁ̄ᑿ ᐁ̄ ᐊᔭ̄ᐟ ᐃᑕ ᐁ̄ ᑭ̄ ᐊᔭ̄ᐠ ᒥᐦᑿᓭ̄ᐏᐣ,
ᓭ̄ᐍ̄ᐱᑕᒪ̄ᐤ Health Link (ᓭ̄ᐍ̄ᐱᑕ 811 ᐲᐦᒋ Alberta) ᒪᐦᑎ ᑕ̄ᓂᓯ ᑫ̄ ᑑᑕᒪᐣ.

ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ ᐁᑿ ᓯᐢᑲᐍᑯᒣᐏᐣ

ᑭ ᑲᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ. ᓇ̄ᓂᑕᐤ 200 ᐱᑐᐢ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᓇ ᑲ ᑭ ᐅᐦᒋᑲᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᐅᑕᑭᑯᒧᐏᐣ. ᐊᐘ̄ᓯᓴᐠ ᑲ ᑭ ᐅᑕᑭᑯᒥᐘᐠ ᐊᔨᓇ̄ᓀ̄ᐘ̄ᐤ ᐊᐦᐴ ᒥᑕ̄ᑕᐦᑢ̄ᐤ ᐯ̄ᔭᐠ ᐊᐢᑭᐩ.
ᑲ̄ ᑭᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ ᓇᒨᔭ ᒥᐦᒉ̄ᑢ̄ᐤ ᑲᐦᒋᑎᓇᒷᐠ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ ᐊᔨᐢᐠ ᓇᒨᔭ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐏᐦᑲ̄ᐨ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐘᐠ. ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᓇ ᒥᔪᐸᔨᓌ ᐅᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᐏᐣ ᐊ̄ᐦᑯᓱᐏᓇ.

ᐃᑕᒪᐦᒋᐦᐅᐏᓇ:

 • ᓂᐢᑕᒼ, ᑲ ᑌᔨᐢᑎᒁᓈᐣ, ᑲ ᑭᓯᓱᐣ, ᐁᑿ ᑲ ᐅᐦᒋᑲᐚᐱᐣ, ᐁᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᑲ ᐅᐦᒋᑲᐍᑯᒣᐏᐣ, ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓀᐏᐣ, ᐅᒑᒑᒧᐏᐣ, ᐁᑿ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ.
 • ᐊᑭᐠ ᒥᐢᑭᐘᓂᕽ ᐊᑎ ᐚᐱᓵᐏᓈᑯᓯᒋ ᐊᐦᐴ ᐊᐢᑭᐦᑕᑯᓈᑯᓯᒋ.

ᐁᑳ ᑲ ᑲᐦᒋᑎᓇᒥᕽ:

 • ᑭᓯ̄ᐯᑭᓇ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᐁᑯᓯ ᓇᒧᔭ ᑲ ᐋᓲᐢᑲᒫᑳᐣ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ ᑲ ᑲᐦᒋᑎᓇᒥᕽ ᐅᑕᑭᑯᒧᐏᐣ.
 • ᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒪᐏᐠ ᑭᑕᐚᓯᒥᓴᐠ ᑲ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓇᐦᑭᐠ ᐅᒋᐦᒋᔨᐚᐘ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ

 • ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒥᓂᐦᑵᐦᑲᐣ ᓂᐱᐩ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᓯ ᒥᔰᔨᐦᑕᒪᐣ.
 • ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ (ᑳ ᐃᓯ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐠ ᑲ ᐃᓯ ᐅᑎᓇᒥᕽ) ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᓇ ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᑳ ᐅᑕᑭᑯᒥᐟ ᓇᒨᔭ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᐤ.
 • ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᑭᓯᓱᐣ ᐊᐦᐴ ᑳ ᓈᑲᑌᔨᒪᐟ ᐊᐏᔭᐠ ᐁ ᑭᓯᓱᐟ, ᑖᐱᑕᐏ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓇ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᐁᑯᓯ ᓇᒨᔭ ᑲ
  ᐋᓲᐢᑲᒫᑳᐣ.
 • ᐁᑳ ᐅᓵᐚᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᐋᐢᑕᒥᕽ ᑲ ᐋᐦᑯᓯᐣ.

ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐏᐣ:  ᑳᔭ ᐆᐦᐃ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᑳ ᒥᔭᐟ ᐅᐢᑲᐚᓯᐢ ᐊᐦᐴ ᐊᐚᓯᐢ ᓇᒨᔭ ᒉᐢᑿ ᓂᑯᑤᓯᐠ ᑳ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᐟ.

ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐏᐣ:  ᐅᓵᐚᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᐁᑯᑕ ᑭᑭᓂᑳᑌᐤ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐅᐦᒋ ᐊᐢᑕᒥᕽ ᑲ ᑭᓯᓱᔭᐣ. ᑿᔭᐢᐠ ᐊᔭᒥᐦᑖ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᕽ ᐁᑿ ᑲᑵᐦᒋᒼ ᒪᐢᑭᐦᑭᐓᐏᔭᓂᑫᐤ ᐊᐦᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐏᔨᓂᐤ ᐁᑯᓯ ᓇᒨᔭ ᑲ ᐅᓵᒥ ᒥᓯᐍᐸᔨᒋᑳᐣ.

ᐋᐸᒋᐦᑖ ᓯ̄ᐏᐦᑖᑲᓈᐳᐩ ᒥᐢᑭᐘᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐁ ᐃᑌᔨᑯᒣᐦᐟ, ᐚᐏ̄ᐢ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑲᐚᓯᓴᐠ.ᐋᐸᒋᐦᑖ ᐅᑖᐚᑲᐣ ᓯ̄ᐏᐦᑖᑲᓈᐳᐩ ᐊᐦᐴ ᐅᓯ̄ᐦᑕᒫᓱᐠ.

ᑲᒧᐢᒋ ᐅᓯᐦᑖᐣ ᓰᐏᐦᑖᑲᓈᐳᐩ

ᑮᒁᔭ ᑲ ᑭᑭᓇᒥᕽ:

 • 1 ᒥᓂᐦᑵᐏᔮᑲᓂᐢ (240 mL) ᐁ ᐋᑲᒪᐢᑌᕽ ᓂᐱᐩ (ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᑖᐸᒋᐦᑖᐣ ᒧᐢᒋ ᓂᐱᐩ
  ᑭᑖᐸᒋᐦᑖᐣ, ᐆᓴᐦ ᐯᔭᐠ ᒋᐸᐦᐃᑲᓂᐢ ᑲ ᓈᓇᐸᒋᐦᑖᔭᐣ ᐁᑯᑕ ᑲ ᑖᐦᑲᐢᑖᐣ ᐃᐢᑯ ᑲ
  ᐏᔭᑭᐦᑳᑲᒥᐦᑌᕽ)
 • ½ eᐁᒥᐦᒁᓂᓯᐢ (2.5 g) ᓯ̄ᐏᐦᑖᑲᐣ
 • ½ ᐁᒥᐦᒁᓂᓯᐢ (2.5 g) ᐅᐦᐱᐦᑲᓯᑲᓂᐦᑳᓂᐢ

ᐊᐢᑖ ᐆᒪ ᑳ ᐅᓯᐦᑖᔭᐣ ᐁ ᑲᓈᑕᕽ ᒨᑌᔮᐱᐢᑯᕽ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᑖᔭᐣ ᐸᑭᑲᐘᓂᐦᑳᓂᐢ, ᐊᐦᐴ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᒫᑯᓇᒥᕽ ᒨᑌᔮᐱᐢᐠ (ᑲ ᑭ̄ ᐊᑖᐚᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᑲᒥᑯᕽ). ᑲ ᑭ̄ ᐋᐸᒋᐦᑖᐣ ᐱᑕᐸᐘᒋᑲᐣ. ᓂᐢᑐ ᑭ̄ᓯᑳᐤ ᐅᐢᑳᔭ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᑲ ᐅᓯᐦᑖᐣ.

ᐋᐸᒋᐦᑖ::

 • ᐊᐱ ᐁᑿ ᓈᐍᐢᑵᔨ ᐊᐱᓯᐢ. ᑳᔭ ᐱᒥᓯᓂ. ᐍᐢᑭᐟ ᐸᑭᑲᐘᓂᐦᑳᓂᐢ, ᐱᑕᐸᐘᒋᑲᐣ, ᐊᐦᐴ ᒨᑌᔮᐱᐢᐠ ᐊᐱᓯᐢ ᑭᑌᔨᑯᒥᕽ. ᐯᔭᐦᑎᐠ ᑲ ᐸᐦᑭᑲᐏᐣ ᑭᑌᔨᑯᒥᕽ. ᑭᐦᑤᒼ ᐁᑯᓯ ᐃᑑᑕ ᑯᑕᐠ ᑭᑌᔨᑯᒥᕽ. ᐹᑿᐦᐊ ᐸᑭᑲᐘᓂᐦᑳᓂᐢ ᐹᑯᐦᑵᐦᐅᓂᐢ ᐊᐦᐴ ᑭᒥᓵᐦᐅᐏᓀᑭᐣ ᑭ̄ᓯ ᐋᐸᒋᐦᑖᔭᓂ.

ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐚᐱᓀᐏᐣ

ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ (ᐊᐦᐴ ᒪᔨᒪᐦᒋᐦᐅᐏᐣ) ᐅᐦᒋ ᐊ̄ᓲᐢᑲ̄ᒪ̄ᑐᐏᐣ.  ᑲ̄ ᑭᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ ᑲ̄ᐦᐊᔭ̄ᒋᐠ ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᑲ ᑭ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑫ̄ᐘᐠ  ᑯᑕᑲ ᓇ̄ᓂᑕᐤ ᓂᐢᑐ ᐃᐢᑯ ᓂᔭ̄ᓇᐣ ᑭ ᓯᑲ̄ᐘ ᑲ̄ᒪ̄ᒋ ᐊ̄ᐦᑯᓯᒋᐠ. ᐊᐘ̄ᓯᓴᐠ ᑲ̄ ᐊᔭ̄ᒋᐠ ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᑲ ᑭ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑫ̄ᐘᐠ ᑯᑕᑲ ᓇ̄ᓂᑕᐤ ᑌ̄ᐸᑯᐦᑊ
ᑭᓯᑲ̄ᐘ ᑲ̄ ᒪ̄ᒋ ᐊ̄ᐦᑯᓯᒋᐠ.

ᐃᑕᒪᐦᒋᐦᐅᐏᓇ:

 • ᑭᓯᓱᐏᐣ/ᑲᐘᒋᐸᔨᐏᐣ
 • ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᐣ
 • ᒥᐢᒉᐢᑕᑕᐩ ᐊᐦᐴ ᑭ̄ᔭᐤ ᑳᑭ̄ᑎᓯᐏᐣ
 • ᓀᐢᑐᓯᒪᐦᒋᐦᐅᐏᐣ
 • ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑖᐢᑲᓀᐏᐣ
 • ᐅᐦᒋᑲᐍᐤᑯᒣᐏᐣ ᐊᐦᐴ ᑭᐯᔨᑯᒣᐏᐣ/ᒑᒑᒨᐏᐣ
 • ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ

ᐁᑳ ᑲ ᑳᐦᒋᑎᓇᒥᕽ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ:

 • ᑖᑤᐢᑭᐩ ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐚᐱᓀᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᒋ̄ᐢᑕᐦᐃᑳᓱ. 
 • ᑳᓯ̄ᒋᐦᒉ, ᐚᐏ̄ᐢ ᐊᐏᔭᐠ ᐁ ᐋᐦᑯᓯᐟ ᐃᑕ ᐁ ᑭ̄ ᐊᔮᔭᐣ. ᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒪᐤ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᐅᐦᒋ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᒋᐦᒉᐏᐣ. 
 • ᐊᐦᑯᐦᑵᓇ ᑭᐢᑯᐘᐣ ᐁᑿ ᑭᑑᐣ ᒑᒑᒧᔭᓂ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑐᐢᑕᒪᓂ.
 • ᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒪᐤ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᑿᔭᐢᐠ ᑲ ᐊᐦᑯᐦᑵᐦᐅᐟ ᒑᒑᒧᒋ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ:

 • ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒥᓂᐦᑵ ᓂᐱᐩ
 • ᒥᓯ ᐋᐢᑌᓯᓂ ᐊᐦᐴ ᐸᑭᑎᐣ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑲ ᐋᐢᑌᓯᓂᐟ. ᐊᐩ ᐊᐱᐦᑲᐣ ᐊᐦᐴ ᑲ ᐊᐩ ᐊᐱᐤ ᑭ ᑕ ᐚᓯᒥᐢ ᐃᐢᐱ̄ ᓂᐢᑕᒼ ᐋᐦᑯᓯᒋ ᑲ ᐋᐢᑌᓯᓂᐟ ᐁᑿ ᓇᒨᔭ ᑲ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᕽ.
 • ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ (ᑳ ᐃᓯ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐠ ᑲ ᐃᓯ ᐅᑎᓇᒥᕽ) ᐅᐦᒋ ᑭᓯᓱᐏᐣ, ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᐣ, ᐁᑿ ᑳ ᑭ̄ᑎᓱᐏᐣ.

ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᒪ̄ᒋᐸᔨᐣ ᒪ̄ᓇ ᐃᔨᑯᐱᐏᐱᓯᒧᕽ
ᐊᐦᐴ ᐸᐘ̄ᒋᑲᓇᓯᐢ ᑕ̄ᐦᑢ̄ᐢᑭᐩ ᐁ̄ᑿ ᐴᓂᐸᔨᐣ ᐊᔨᑭᐱᓯᒧᕽ
ᐊᐦᐴ ᐅᐱᓂᔭᐍ̄ᐏᐱᓯᒧᕽ. ᐊ̄ᐦᐊ̄ᐢᐱᐦᑕᐘᔨᑯᕽ, ᑭᐦᒋ
ᐅᑕᑭᑯᒥᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᑲ ᑭ ᑲ̄ᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᑭᓯᓱᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ.

ᒥᑯᐟ ᓂᑕᑭᑯᐚᐦᐱᓀᐏᐣ

ᒥᑯᑎᕽ ᓂᑕᑭᑯᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᐊᓂᒪ ᑲ ᐸ̄ᑭᐸᔨᓯᐠ ᐘ̄ᓴᑲ̄ᒼ ᒥᑯᑎᕽ ᐁ̄ᑿ ᒥᐢᑭ̄ᓯᑯᕽ.  ᒥᑯᑎᕽ ᐊᑭᑯᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᐊᓂᒪ ᑲ̄ ᓂᐱ̄ᐘ̄ᑲᒥᐠ ᑭᑯᑎᕽ.


ᒥᑯᑎᕽ ᐊᑭᑯᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᐊ̄ᐢᑲᐤ ᑭᑲ̄ᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᑲ̄ ᑭ̄ ᓯᐦᐅᑕᑭᑯᒥᔭᐣ ᒪ̄ᑲ ᒥᐦᒉ̄ᐟ ᐅᑕᑭᑯᒥᐍ̄ᐏᓇ ᓇᒨᔭ ᒪᓂᒎᐢ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ.  ᐃᑕ̄ᐢᐱᓀ̄ᐏᐣ ᒥᑯᑎᕽ ᐊᑭᑯᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ ᐊᔨᐘ̄ᐠ ᐊ̄ᑿᓇ ᐁ̄ᑿ ᐊᔨᐘ̄ᐠ ᐁ̄ ᐊᔭ̄ᕽ ᐃᔨᑯᕽ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ.

ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐏᐣ: ᐊᓂᐦᐃ ᐃᓵᔮᐏᓇ ᑮᐢᐱᐣ ᐁ ᐑᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓀᔭᐣ ᐁᑿ/ᐊᐦᐴ ᐁ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒪᐣ,
ᓂᑕᐚᐯᓇ ᐅᐦᒋ ᑳ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᕽ
ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ ᐁᑿ/ᐊᐦᐴ ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᐅᒥᐚᐱᓀᐏᐣ.

ᐃᑕᒪᐦᒋᐦᐅᐏᓇ:

 • ᑲ ᐏ̄ᓴᑫᔨᐦᑌᐣ ᑭ̄ᐦᒁᑲᓂᕽ ᐊᐦᐴ ᑲᓯᐦᑕᒪᐦᒋᐦᐅᐣ, ᑲ ᑌᔨᐢᑎᒁᓈᐣ, ᑲ ᒥ̄ᐱᑖᐦᐱᓈᐣ, ᑲ ᓀᐢᑐᓯᐣ, ᑲ ᐅᐢᑐᐢᑐᑌᐣ, ᐊᐦᐴ, ᑲ ᑭᓯᓱᐣ.

 • ᑭᐯᔨᑯᒣᔭᓂ ᐁᑿ ᑭᑌᔨᑯᒼ ᐁ ᐚᐳᓵᐏᓈᑯᓯᐟ ᐊᐦᐴ ᐁ ᐊᐢᑭᐦᑕᑯᓯᐟ ᐊᔨᐚᐠ ᒥᑖᑕᐦᐟ ᑭ̄ᓯᑳᐘ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᐁᓴ ᑲᓂᑕᐍᔨᐦᑌᐣ ᐊᐦᐴ ᐊᔨᐚᐠ ᒥᑖᑕᐦᐟ ᑭ̄ᓯᑳᐘ ᐁᑯᓯ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑭᓂᑕᐍᔨᐦᑌᐣ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ:

 • ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ (ᑳᐃᓯᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐠ ᑲᐃᓯᐅᑎᓇᒥᕽ) ᐅᐦᒋ ᑭᓯᓱᐏᐣ, ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᐣ, ᐁᑿ ᑳ ᑭ̄ᑎᓱᐏᐣ.
 • ᐊᐚᓯᓴᐠ ᐅᐦᒋ, ᑲ ᐋᐸᒋᐦᑖᐘᐠ ᓯ̄ᐏᐦᑖᑲᓈᐳᐩ ᐊᐦᐴ ᓯᓷᔭᐸᐘᒉᑫᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᒥᑌᔨᑯᒣᐏᐣ (ᓂᑕᐚᐯᓇ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ/ᓯᐢᑲᐍᑯᒣᐏᐣ, ᑳ ᐃᑕᓯᓇᒥᕽ ᐹᐢᑫᑭᓂᑲᐣ 9); ᐅᐦᒋ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ, ᓯ̄ᐏᐦᑖᑲᓈᐳᐩ ᓇᐚᐨ ᒥᔪᐸᔨᐣ.
 • ᐁᑳ ᐅᓯᐦᑖᐢᑭᑲᓀᐏᒪᐢᑭᐦᐨᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᒫᑲ ᑫᔮᐱᐨ ᐯᔭᑿᐣ ᑲ ᐋᐦᑯᓯᐣ.

  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ:  ᑳᔭ ᐆᐦᐃ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᑲ ᒥᔭᐟ ᐅᐢᑲᐚᓯᐢ ᐊᐦᐴ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᓇᒨᔭ ᓂᑯᑤᓯᐠ ᐁᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᒋᐠ.

  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ: ᐅᓯᐦᑖᐢᑭᑲᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒨᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᐁᑯᑕ ᑭᑭᓂᑳᑌᐤ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐅᐦᒋ ᐋᐢᑕᒥᕽ ᑲ ᑭᓯᓱᔭᐣ. ᐊᔭᒥᐦᑖ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᓴ ᑿᔭᐢᐠ ᒪᐢᑭᐦᑭᐓᐏᔭᓂᑫᐤ ᐊᐦᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐏᔨᓂᐤ ᐁᑳ ᑲ ᐅᓵᒼ ᒥᓯᐍᐸᔨᒋᑫᔭᐣ.

ᓇ̄ᓇᐴ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑲ̄ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐢᑲ̄ᑫ̄ᒋᐠ ᐁ̄ᑿ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ ᑲ ᑭ̄
ᑲ̄ᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᒥᑯᑎᐠ ᐊᑭᑯᐘ̄ᐦᐱᓀ̄ᐏᐣ (ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᒼ ᓇᐘᐨ
ᐃᔨᑯᕽ 200 ᑕᐦᐟᐤ̄ᐊᐤ ᑲ̄ᐨᐃᑎᓂᑲ̄ᑌ̄ᐘ).

ᐁ ᐑᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓀᐟ

ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓀ̄ᐏᐣ ᐊ̄ᐢᑲᐤ ᒥ̄ᓇ ᑭᑲ̄ᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ. ᒪ̄ᐘᒋ ᐃᔨᑯᕽ ᐁ̄ ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓀ̄ᕽ ᐅᓴ̄ᒼ ᐅᐦᒋ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ.  ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᓇᒨᔭ ᑲᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᐏ̄ ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓀ̄ᔭᓂ ᑲ ᐅᐦᒋᐸᔨᐠ ᐅᐦᒋ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ. ᐊ̄ᑎᐦᐟ ᐏ̄ ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓀ̄ᐏᓇ ᐅᐦᒋᐸᔨᓇ Streptococcus ᒪᓂᒎᓴᐠ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐢᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ.

ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐏ̄ ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓀ̄ᐏᐣ ᐁ̄ᑿ ᐁ̄ ᓯᐢᑲᐍ̄ᑯᒣ̄ᕽ, ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ, ᐸ̄ᐢᑫ̄ᑯᐦᑕᑲᓀ̄ᕽ, ᒥᐦᑿᒐ̄ᐱᐸᔨᐏᐣ, ᐊᐦᐴ ᐁ̄ ᓴ̄ᐳᓱᐏᐣ, ᐁ̄ᑯᓯ ᐁ̄ᑎᑵ̄ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ ᐁ̄ᑿ ᓇᒨᔭ ᐏ̄ ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓇ̄ᐢᐱᓀ̄ᐏᐣ (strep throat).

ᑭᒪᐢᑭᐦᑭᐏᔨᓂ̄ᒼ ᑲᑭ̄ᐏᐦᑖᒫᐠ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐁᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓈᐢᐱᓀᐏᐣ ᐊᐦᐴ ᐁᒥᔨᐏᑯᑕᐢᑵᕽ ᐁᒧᐢᒋᑲᓇᐚᐸᐦᑕᕽ᙮

 • ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑕ̄ᑲᓇ̄ᐣ ᐅᐦᒋ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒥᐏᐣ, ᐅᐦᒋᑕᐤ ᐁ̄ᑎᑵ̄ ᐅᐦᒋ ᐊ̄ᓱᐢᑲᒪ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᐁ̄ᑿ ᓇᒧᔭ ᑭᑲᓂᑕᐍᔨᐦᑌᐣ ᑲᐢᑲᐦᐅᐍ̄ᐏᐣ ᒣ̄ᒣ̄ᒋᑲᒋᑲ̄ᑌ̄ᐏᐣ᙮
 • ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᓇᒨᔭ ᐁ ᐃᑌᔨᐦᑖᑿᕽ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ, ᑭᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏ̄ᓂ̄ᒼ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᒥᔨᐠ ᑲᐢᑲᐦᐅᐍᐏᐣ ᒣᒣᒋᑲᒋᑳᑌᐏᐣ ᑲᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒥᕽ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓀᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᒪᓂᒎᐢ ᐋᐦᑯᓲᐢᑳᑫᐏᐣ ᐊᐦᐴ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ.  ᓂᑕᐚᐯᓂᑲᐏᔭᓂ ᓈᓂᑕᐤ ᑭᐯᐦᐅᐣ 48 ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ.
 • ᓂᑕᐚᐯᓂᑲᐏᔭᓂ ᓇᒨᔭ ᑭ̄ᑿᐩ ᒥᐢᑭᑳᑌᐦᑭ, ᐁᑯᓯ ᓇᒨᔭ ᑲᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᐅᓵᒼ ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓀᐏᐣ ᐁᐅᐦᒋᐸᔨᐠ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ.
 • ᓂᑕᐚᐯᓂᑲᐏᔭᓂ ᐁᑿ ᐁᐋᐦᑯᓯᔭᐣ, ᑭᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᔨᓂ̄ᒼ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᒥᔨᐠ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ.
 • ᑯᑕᑲᐠ ᐯᔭᑯᐦᐁᐘᒪᐠ ᓇᒨᔭ ᑳᐦ ᑲᑖᐨ ᑲᓂᑕᐚᐯᓂᐦᒋᐠ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑌᐱᔮ ᑖᐻ ᐋᐦᑯᓯᑤᐏ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ:

 • ᒥᓂᐦᑵ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑭ̄ᑿᐩ ᑳ ᒥᓂᐦᒁᑲᒥᐠ ᐊᐦᐴ ᓂᐱᐩ
 • ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ (ᑳᐃᓯᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐠ ᑲ ᐃᓯ ᐅᑎᓇᒥᕽ) ᐅᐦᒋ ᐏ̄ᓴᐢᑭᑯᐦᑖᑲᓀᐏᐣ ᐁᑿ ᑭᓯᓱᐏᐣ.
 • ᐊᐚᓯᓴᐠ ᐊᔨᐚᐠ ᓂᑯᑤᓯᐠ ᑳ ᐃᐢᐱᐦᑎᓯᒋᐠ ᐁᑿ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ, ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᐏᒋ̄ ᐦᐃᑿᐠ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᓴ.
  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ:  ᐅᐢᑳᔨᓯᓂᐘᐠ ᓇᒨᔭ ᑕ ᑭ̄ ᒥᔨᐦᒋᐠ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᓴ ᐅᓵᒼ ᑲ ᐊᑐᐦᐅᐘᐠ.
 • ᐊᔨᐚᐠ ᑳ ᐃᐢᐱ̄ᑎᓯᒋᐠ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᐁᑿ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ, ᑲ ᓭᐣᑯᓀᐍᐘᐠ ᐅᐦᒋ ᑭᓵᑲᒥᑌᐚᐳᐩ ᑲ ᒥᔪᐢᑳᑯᐘᐠ ᒥᑯᐦᑖᑲᓂᕽ. ᒫᒪᐘᐢᑖ ½ ᐁᒥᐦᒁᓂᐢ ᓯ̄ᐏᐦᑖᑲᐣ ᐊᓯᒋ 1 ᒥᓂᐦᑵᐏᔮᑲᓂᐢ (250 ml) ᐁ ᑭᓵᑲᒥᑌᕽ ᓂᐱᐩ. ᑳᓭᐣᑯᓀᐍᕽ 10 ᒋᐸᐦᐃᑲᓂᓴ. ᐁᑯᓯ ᑲ ᐃᑑᑌᐣ ᓀᐓ/ ᓂᔮᓇᐣ ᑭ̄ᓯᑳᐘ.
 • ᑭᔭ ᐁᑿ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᐯᔭᑿᐣ ᑲ ᐃᓯᐦᑤᓈᐚᐤ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᔦᑯ.

ᒥᐦᑤᑲᐩ ᐋᐢᐱᓀᐏᐣ

ᐅᑯᑕᔁᕽ ᐅᐦᑕᐱᑫ̄ᑲᒧᓇ̄ᐱᐣ ᐊᓂᒪ ᒥᐦᑕᐘᕽ ᓇᐸᐱᑫ̄ᓯᓂᑭ ᐃᐢᑯ ᓇ̄ᐘᐩ ᒥᑯᐦᑕ̄ᑲᓂᕽ.  ᐅᓴ̄ᒼ ᐅᑯᐦᑕᔁᕽ ᐁ̄ ᓴ̄ᑿ̄ᓯᐠ ᐅᐦᒋ ᐅᐢᑲ̄ᔨᓯᓂᐘᐠ, ᑲ ᑭ̄ ᑭᐳᐸᔨᐣ, ᐘ̄ᐏ̄ᐢ ᑲ̄ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᐦᑭᐠ.

ᑭᐳᐸᔨᐏᐣ ᑲ ᑭ̄ ᑲ̄ᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ ᒥᔨᐏᓭ̄ᐏᐣ ᐱᑯ ᑲᑭᐢᑫ̄ᔨᐦᑕᒥᕽ 70-80% ᐊᐘ̄ᓯᓴᐠ ᑲ ᒥᐦᑕᐘ̄ᑫ̄ᒋᐠ ᑲ ᒥᔭ̄ᔭ̄ᐘᐠ ᑭᔭ̄ᒼ ᐁ̄ᑲ̄ ᐁ̄ ᐅᑎᓇᐦᑭᐠ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ. ᐊ̄ᑎᐦᐟ ᒥᐦᑕᐘ̄ᑫ̄ᐏᓇ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᐁ̄ᑿ  ᐊ̄ᑎᐦᐟ ᐅᐦᒋ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑲ̄ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐢᑲ̄ᐍ̄ᒋᐠ.  ᐍ̄ᐦᑎᓇ̄ ᓇ̄ᑲᑌ̄ᔨᒥᓱᐏᐣ ᐊᓂᒪ ᑲ̄ ᐏᐦᑕᒪ̄ᐠ ᑲ̄ ᐃᓯᓇ̄ᑲᑌ̄ᔨᒥᓱᔭᐣ ᑲ̄ ᐃᑎᐠ ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ ᐏᔨᓂᐤ.

ᐃᑕᒪᐦᒋᐦᐅᐏᓇ:

 • ᑭᓯᓱᐏᐣ
 • ᒥᐦᑕᐚᑲᐩ ᐋᐢᐱᓀᐏᐣ
 • ᑳ ᑭᓯ̄ᐍᔨᐦᑕᒥᐦᐃᑯᕽ

ᓇᑭᓇᒧᐏᐣ:

 • ᑖᐱᑕᐏ ᑳᓯᐦᒋᐦᒉ ᐁᑿ ᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒪᐤ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᐅᐦᒋ ᑭᓯᐯᑭᓂᒋᐦᒉᐏᐣ ᐊᔨᐢᐠ ᒥᐦᑕᐘᑲᐩ ᒥᔨᐏᐣ.
 • ᑳᔭ ᐸᑭᑎᐣ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᑲ ᐊᔮᐟ ᐃᑕ ᐁ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᕽ ᐱᐦᑤᐏᐣ.
 • ᑳᔭ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᑲ ᓅᓈᒋᑫᐤ ᐁ ᒣᒁᐱᒥᓯᓂᐟ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ:

 • ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ (ᑳ ᐃᓯ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐠ ᑲ ᐃᓯ ᐅᑎᓇᒥᕽ) ᐅᐦᒋ ᐏ̄ᓴᑳᐦᐱᓀᐏᐣ ᐁᑿ ᑭᓯᓱᐏᐣ.
 • ᐊᐢᑖ ᐁ ᑭᓱᐚᐠ ᐸᐦᑯᐦᑵᐦᐅᓂᐢ ᐊᑯᓇᐦᐊ ᑭᐦᑤᑲᕽ.
 • ᐁᑳ ᑲ ᒪᒋᐢᑳᑫᒪᑲᕽ ᐁᑿ ᐁᑳ ᐅᓯᐦᑖᐢᑭᑲᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᑭᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᐅᐦᒋ ᒥᐦᑕᐘᑲᐩ ᐋᐢᐱᓀᐏᐣ.
 • ᐅᐦᒋᑕᐤ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑭᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᓂ̄ᒼ ᑲᒥᔨᐠ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᑭ̄ᓯ ᓂᑕᐚᐯᓇᐦᑭ ᑭᐦᑕᐚᑲᔭ.
 • ᐅᓵᒼ ᐋᐢᑲᐤ ᐁᑳ ᑲ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ, ᐁᑯᓯ ᓇᒨᔭ ᓂᑕᐍᔨᒋᑳᑌᐤ ᑕᒣᑭ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᑳᐦ ᑭᓊᐢ ᑳᑭ̄ᓯᓂᑕᐚᐯᓇᒥᕽ ᐅᐦᒋ ᒥᐦᑕᐚᑲᐩ ᐋᐢᐱᓀᐏᐣ.

ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ

ᒪ̄ᐘᒋ ᐃᔨᑯᕽ ᑲ̄ ᐅᐢᑐᐢᑕᕽ ᑲ̄ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ ᐁ̄ᑿ ᐊᐘ̄ᓯᓴᐠ ᐁ̄ ᑲ̄ᐦᒋᑎᓇᐦᑭᐠ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᐃᓴ̄ᔭ̄ᐏᐣ (ᓂᑕᐘ̄ᐯ̄ᓇ ᒐᐸᓯᐢ ᐅᑕ) ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᑲ ᑭ̄ ᐅᑎᓀ̄ᐣ ᐅᐦᒋ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑌ̄ᐱᔭ̄ ᐅᑕ̄ᐦᑯᓯᐤ ᐁ̄ ᑭᓯᓱᐘ̄ᐢᐱᓀ̄ᐟ ᐅᐦᒋ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑲ̄ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐢᑲ̄ᑫ̄ᒋᐠ ᐊᐦᐴ ᑕ̄ᐻ̄ ᐊᔭ̄ᑢ̄ᐏ pertussis (whooping cough ᓇᐢᐱᐨ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ).

ᐃᑕᒪᐦᒋᐦᐅᐏᓇ:

 • ᑭᓯᓱᐏᐣ, ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ, ᐁᑿ ᐏ̄ᓴᑲᐢᑲᓀᐏᐣ.
 • ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ ᐊᑭᐠ ᑲ ᐚᐳᓵᐚᐤ ᐊᐦᐴ ᑲ ᐊᐢᑭᐦᑕᒁᐤ. ᓇᒨᔭ ᐏᔭ ᑖᐻ ᐁ ᐊᔮᔭᐣ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ.
 • ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᓯᐦᒋᔦᐦᐁᐏᐣ ᑲ ᐊᔮᐣ.
  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ: ᐊᔮᑭ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏ ᐅᐦᐸᐦᐊᓈᐢᐱᓀᐏᐣ, 45% ᐊᔨᓯᔨᓂᐘᐠ ᑫᔮᐱᐨ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒷᐠ ᐊᐘᓯᒣ ᓂ̄ᓱ ᐊᔭᒥᐦᐁᐏ ᑭ̄ᓯᑳᐘ. 25% ᐊᔨᓯᔨᓂᐘᐠ ᑫᔮᐱᐨ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒷᐠ ᐊᐘᓯᒣ ᓂᐢᑐ ᐊᔮᒥᐦᐁᐏ ᑭ̄ᓯᑳᐘ

ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ

ᐃᑕ ᑲ ᒥᐢᑲᒪᐣ

ᑳ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᔭᐣ

ᐃᑕ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑳᐦᒋᑎᓇᒪᐣ

ᑭᐳᑯᐦᑖᑲᓀᐸᔨᐏᐣ

ᑭᑐᐦᑖᑲᐣ

ᐋᓯᒣ ᐁ ᐱᐳᓀᒋᐠ
ᐊᐚᓯᓴᐠ/ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ

ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ

ᒥᑰᑖᑿᓂ ᐅᑖᐦᑯᓯᐏᐣ
ᑳ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ

ᑭᑐᐦᑖᑲᐣ

ᐅᐢᑲᐚᓯᓴᐠ

ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ

ᐅᐦᐸᓈᐢᐱᓀᐏᐣ*

ᔦᐦᐁᐏᐣ ᐊᔮᐱᔭ
(ᐁᒥᓵᑭ)

ᐋᓯᒣ ᐁ ᐱᐳᓀᒋᐠ
ᐊᐚᓯᓴᐠ/ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ

ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ

ᐅᐦᐸᓈᐢᐱᓀᐏᐣ

ᔦᐦᐁᐏᐣ ᐊᔮᐱᔭ
(ᑳ ᐊᐱᓵᓯᑭ)

ᐊᐱᐢᒐᐚᓯᓴᐠ

ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ

ᑭᓯᓱᐚᐢᐱᓀᐏᐣ

ᐸᑭᑕᑖᒧᐏᐣ

ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐃᔨᑯᕽ ᐱᐳᓀᐏᐣ

ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓲᐢᑳᑫᒋᐠ
ᐊᐦᐴ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ

ᓈᐢᐱᐨ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᐣ

ᒥᑯᑎᕽ ᐃᓯ ᐅᐦᐸᓂᕽ

ᐱᑯ ᐃᔨᑯᕽ ᐱᐳᓀᐏᐣ

ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ

*ᐅᑕ̄̄ᐦᑯᓯᐤ ᑭᓊ̄̄ᐢ ᑲ̄̄ ᐊ̄̄ᐦᑯᓯᐟ ᐅᐦᐸᓇ̄̄ᐢᐱᓀ̄̄ᐏᓂᐢᑲᐤ ᑲ̄̄ᐦᒋᑎᓇᒷᐠ ᒪᓂᒍ̄̄ᓴᐠ ᐊ̄̄ᐦᑯᓯᐏᐣ.

ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ:

 • ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒥᓂᐦᑵᔭᓂ ᑭ̄ᑿᐩ ᑲᓂᐱ̄ᐚᑲᒥᐠ ᑖᐱᓲᐨ ᓂᐱᐩ.
 • ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᓴ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᐏ̄ᒋᐦᐃᐠ ᐊᔨᐚᐠ ᑳ ᐃᐢᐱᐦᑎᓯᒋᐠ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᐁᑿ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ.
  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ:  ᑳᔭ ᐆᐦᐃ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᑲ ᒥᔭᐟ ᐅᐢᑲᐚᓯᐢ ᐊᐦᐴ ᐊᐚᓯᐢ ᓇᒨᔭ ᒉᐢᑿ ᓂᑯᑤᓯᐠ ᐁ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᐟ.
  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ:  ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑭᑭᓂᑳᑌᐤ ᑭᓯᓱᐏᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ. ᐅᓵᐚᐴᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒨᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᐁᑯᑕ ᑭᑭᓂᑳᑌᐤ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐅᐦᒋ ᐊᐢᑕᒥᕽ ᑲ ᑭᓯᓱᔭᐣ.
 • ᒧᐢᒋ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᒪᐢᑭᐦᑭᔨᓴ ᐊᐦᐴ ᐁᑎᑵ ᑲ ᐏ̄ᒋᐦᐃᑿᐠ ᐊᔨᐚᐠ ᑳ ᐃᐢᐱᐦᑎᓯᒋᐠ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᐊᐦᐴ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ. ᑳᔭ ᑲᑵ ᐅᑎᓇ ᐊᓂᒪ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᐅᓵᒼ ᓇᒨᔭ ᑲ ᒥᔪᐸᔨᐣ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇᑭᓂᑫᐏᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ.
  ᑭᐢᑫᔨᐦᑕ:  ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒨᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᓴ ᓇᒨᔭ ᑲ ᑭ̄ ᒥᔨᐦᒋᐠ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᓇᒨᔭ ᒉᐢᑿ ᓂᑯᑤᓯᐠ ᐁ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᒋᐠ ᐅᓵᒼ ᑭᐱᐦᑯᑐᓂᐸᔨᒋ.
 • ᑲ ᓵᑇᐱᒥᑲᐏᔭᐣ ᐱᑯ ᒪᐦᑎ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐁ ᐊᔮᔭᐣ ᑭᓯᓱᐚᐢᐱᓀᐏᐣ ᑳ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᕽ. ᒪᔭᐤ ᑳ ᒥᐢᑳᕽ ᑭᑖᐦᑯᓯᐏᐣ, ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᑭᒥᔨᑲᐏᐣ.

ᒫᔮᐢᐱᓀᐏᓇ ᐱᑯ ᓭᒫᐠ ᑲᓂᑕᐚᐯᓈᐢ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᔨᓂᐤ

ᐆᐦᐃ ᐋᐦᑯᓱᐏᓇ ᐱᑯ ᓂᑕᐚᐯᓈᐢ ᒪᐢᑭᕽı̄ᐏᔨᓂᐤ ᐊᐦᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐘᒍᐢᑫᐢ.

ᑭᓯᓱᐏᐣ:

 • ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᐚᓯᐢ ᐁ ᓂᐢᑐᐱ̄ᓯᒭᐟ ᐁ ᑭᓯᓱᐟ, ᐱᑯ ᓭᒫᐠ ᑲ ᓂᑕᐚᐯᓈᒋᐠ.
 • ᑭᔮᒼ ᐃᔨᑯᕽ ᐁ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᐟ ᐊᐚᓯᐢ ᐁ ᑭᓯᓱᐟ ᐁᑿ ᓇᒧᔭ ᐁ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᐟ, ᐱᑯ ᓭᒫᐠ ᑲ ᓂᑕᐚᐯᓂᐦᒋᐠ.
 • ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᐚᓯᐢ ᑭᓯᓱᐤ ᐊᔨᐚᐠ ᓂᐢᑐ ᑭ̄ᓯᑳᐘ, ᑲ ᑭ̄ᓂᑕᐚᐯᓂᐦᒋᐠ ᐹᒷᔦᐢ 24 ᑎᐸᐦᐃᑲᓇ.

ᒥᐦᑕᐘ̄ᑲᔭ̄ᐢᐱᓀ̄ᐏᐣ:

ᐚᐸᒪᐦᑲᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᔨᓂᐤ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᐚᓯᐢ ᒥᐦᑕᐘᑲᔮᐢᐱᓀᐤ ᐁᑿ:

 • ᑭᓯᓱᒋ̄; ᐊᐦᐴ
 • ᑖᐱᐢᑰᐨ ᓇᒨᔭ ᐁ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᒋᐠ; ᐊᐦᐴ
 • ᐁ ᒥᐦᐅᓈᑯᓯᒋᐠ ᐊᐦᐴ ᐁ ᐸᐦᑭᐸᔨᒋᐠ ᓈᐘᐩ ᐏ̄ᐦᑕᐘᑳᕽ; ᐊᐦᐴ
 • ᓂ̄ᑳᐣ ᐁ ᐃᐢᐸᔨᔨᑭ ᐏ̄ᐦᑕᐘᑲᔭ; ᐊᐦᐴ
 • ᒥᐦᑕᐘᑲᐩ ᐋᐢᐱᓀᐏᐣ ᐁ ᐋᐦᑿᐠ ᐊᔨᐚᐠ 24 ᑎᐸᐦᐃᑲᓇ ᐋᑕ ᐁ ᐅᑎᓇᒪᐣ ᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ / ᓯ̄ᐱᓀᐏᒪᐢᑭᐦᑭᐩ.

ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ ᑳ ᑭᓯᓱᒋᐠ ᐊᐦᐴ ᑯᑕᑲ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ ᑳᐦᒋᑎᓇᒷᐠ ᑕ ᑭ̄ ᐚᐸᒫᒋᐠ ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᔨᓂᐘ ᐊᐦᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐏᓂᐘᑐᐢᑫᓴ᙮ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐊᔨᐚᐠ ᐃᑕᒪᐦᒋᐦᐅᒋ ᐊᐦᐴ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑲ ᐃᓯ ᐊᔮᐟ.

ᐅ̄ᑕ Alberta ᓭᐍᐱᑕᒪᐤ Health Link (ᒫᑯᓇ 811) ᑮᐢᐱᐣ ᑮᑿᐩ ᑭᓄᐦᑌᑭᐢᑫᔨᐦᑌᐣ ᐊᐦᐳ̄ ᓇᒧ̄ᔭ ᐁ ᑭᑫᐦᒋᓈᐦᐅᔭᐣ ᑖᓂᓯ ᑲᑐ̄ᑕᒪᐣ.

ᒧᐢᒋ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᐏᐣ ᐆᐦᐃ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ ᐅᐦᒋ ᐊᐚᓯᓴᐠ, ᓂᑕᐚᐯᓇ ahs.ca/heal, ᒧᐢᒋ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᐏᓇ ᐁ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᒋᐠ Stollery Children’s Hospital.

ᑲᑭᐢᑫ̄ᔨᐦᑌ̄ᐣ ᐁ̄ᒪ̄ᔨᒪᐦᒋᐦᐅᔭᐣ ᐅᒥᓯ ᐃᓴ̄ᔭ̄ᔭᓂ

ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑲᔭᐠ ᐊᐦᐴ ᐊᐏᔭᐠ ᐁ̄ ᓇ̄ᑲᑌ̄ᔨᒪᐟ ᐅᒥᓯ ᐃᓴ̄ᔭ̄ᐤ, ᓂᑕᐘ̄ᐸᒼ ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᔨᓂᐤ ᓭᒪ̄ᐠ.

ᑭᓯᓱᐏᐣ

ᓭᒫᐠ ᐃᑐᐦᑌ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᑲᒥᑯᕽ ᑮᐢᐱᐣ:

 • ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ ᐱᑯ ᐃᔨᑯᕽ ᐁ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᐟ ᐁ ᑭᓯᓱᐟ ᐘᐦᑫᔭᐍᓯᐤ ᐊᐦᐴ ᓀᐢᑐᐸᔨᐤ (ᐊᔨᒥ̄ᐤ ᑲ ᐘᓂᐢᑳᐟ ᐊᐦᐴ ᑲ ᐚᐢᐹᐍᓯᕽ) ᑲᐦ ᑳᐦ ᑭᐦᑤᒼ ᑇᑯᒥᐸᔨᐤ, ᐁᑿ ᑲ ᓵᓯ̄ᑐᓯᐤ ᐅᑿᔮᕽ ᐊᐦᐴ ᐊ ᒥᓯ ᒧᐢᑭᐸᔨᐤ ᐁᑿ ᓇᒨᔭ ᑲ ᒥᔪ ᐊᔮᐤ ᑲ ᒫᑯᓇᒥᕽ ᐃᑕ ᑳ ᒧᐢᑯᐸᔨᐟ (ᐃᓯᓈᑿᓌ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐊᐦᐱᐦᒋᓱᐏᓂᐢ).

ᔦ̄ᐦᐁ̄ᐏᐣ

ᓭᒫᐠ ᐃᑐᐦᑌ ᒪᐢᑭᐦᐃᐏᑲᒥᑯᕽ ᑮᐢᐱᐣ:

 • ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᑭᔮᒼ ᐃᔨᑯᕽ ᐁ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᐟ ᓇᒨᔭ ᑿᔭᐢᐠ ᐁ ᔦᐦᐁᐦᐟ (ᓇᒨᔭ ᐅᓵᒼ ᐅᐦᒋ ᑭᐯᔨᑯᒣᐦᐟ).
 • ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᐁ ᒐᒑᐢᑕᐱᔦᐦᐁᐟ ᐊᐦᐴ ᓇᒨᔭ ᐁ ᐸᐯᔭᐦᑎᑭᔦᐦᐁᐦᐟ, ᐊᐦᐴ ᐁ ᐏ̄ ᐱᐦᑯᓈᑿᓂᕽ ᐅᑑᐣ, ᐅᒋᐦᒋᔭ, ᐊᐦᐴ ᐅᓯᑕ.

ᐅᒥᓯ ᐃᓴ̄ᔭ̄ᐏᐣ

ᓭᒫᐠ ᐃᑐᐦᑌ ᒪᐢᑭᐦᐃᐏᑲᒥᑯᕽ ᑮᐢᐱᐣ:

 • ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᐱᑯ ᐃᔨᑯᕽ ᐁ ᐃᑕᐦᑐᐱᐳᓀᐟ ᐊᔨᒥ̄ᐤ ᑲᐘᓂᐢᑳᐟ ᐊᐦᐴ ᑳᐚᐢᐹᐍᓯᕽ ᐊᐦᐴ ᓇᒨᔭ ᐁ ᐘᓀᔨᐦᑕᕽ, ᐁᐘᐦᑫᔭᐍᓯᕽ, ᑲ ᑭᓱᐏᑐᑕᕽ, ᓇᒨᔭ ᐁ ᑭ̄ ᐴᓂᑌᔨᐢᑎᒁᓀᐟ, ᑲᓵᓯ̄ᑐᓯᐤ ᐅᑿᔮᕽ, ᒫᒫᓯᓈᓱᐤ ᐊᐦᐴ ᐁ ᑕᐦᑭᓯᐟ ᑳ ᓵᒥᓂᐦᐟ.
 • ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᓄᐦᑌᔮᐹᑵᒋ ᐹᐢᑌᔨᐤ ᒪᓴᑲᐩ, ᐹᐢᑌᐤᑐᓀᐤ, ᐁᑿ ᑳᔫᐢᑭᓯᐟ ᑕᐦᑰᐨ ᐅᐢᑎᒁᓂᕽ ᒐᐸᓯᐢ ᐃᐢᐸᔨᓂᔨᐤ ᐅᐢᑲᐚᓯᐢ, ᐊᐦᐴ ᓇᒨᔭ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁ ᓯᑭᐟ.

ᑯᑕᑲ ᐃᓯ ᒪᔨᒪᐦᒋᐦᐅᔭᓂ ᓭᒫᐠ ᓂᑕᐚᐸᒪᐦᑲᐣ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᔨᓂᐤ ᐅᐦᐃ ᐅᐦᒋ:

 • ᑭᐢᐱᐣ ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ ᓇᒨᔭ ᐁ ᑭᑯᐦᒋᐸᔨᒋᑫᐟ ᐊᐦᐴ ᐁ ᐸᑭᒋᐘᓂᕽ ᓯᐦᑯᐏᐣ.

 • ᑭᐢᐱᐣ ᐅᐦᑖᑯᓯᐤ ᐁ ᒫᐢᑭᐸᔨᐟ, ᓇᒨᔭ ᐁ ᑭᐘᐢᑲᐏᐟ, ᐊᐦᐴ ᐁ ᐅᒋᐱᑎᑯᐟ.

ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᑌᐱᔮ ᑲ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᕽ. ᑳᑭᑫ, ᐱᑯ ᑲ ᐃᑑᑕᒪᐣ ᑳ ᐃᓯ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒪᐣ ᒪᐦᑎ ᑲ ᓂᑕᐏ ᐚᒼᐸᒥᐦᐟ ᒪᐢᑭᐦᑭᐏᔨᓂᐤ, ᒪᐢᑭᐦᐃᑭᐘᑐᐢᑫᐢ, ᐊᐦᐴ ᒪᐢᑭᐦᑭᐏᐢᑵᐤ.

ᐅ̄ᑕ Alberta, ᓭᐍᐱᑕᒪᐤ Health Link (ᒫᑯᓇ 811) ᑮᐢᐱᐣ ᑮᑿᐩ ᑭᓄᐦᑌᑭᐢᑫᔨᐦᑌᐣ ᐊᐦᐳ̄ ᓇᒧ̄ᔭ ᐁ ᑫᐦᒋᓈᐦᐅᔭᐣ ᑖᓂᓯ ᑲ ᑐ̄ᑕᒪᐣ.

ᐁᑳᐏᔭ ᐁ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ

ᑮᒁᐩ ᐊᓂᒪ ᐁᑳᐏᔭ ᐁ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ?

 • ᑳ ᐅᑎᓇᒥᕽ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ, ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑿᔭᐢᐠ ᐁᑳ ᓇᒨᔭ ᑿᔭᐢᐠ, ᓇᒨᔭ ᑲ ᒥᔪᐢᑳᑯᐣ ᓇᒨᔭ ᐁᑯᓯ ᑲ ᐃᐸᔨᐦᐃᑯᕽ ᐁᑳᔭ ᑲᒥᔪᐢᑳᑯᕽ, ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᐱᑯ ᑲ ᐋᐸᒋᐦᑖᕽ ᐃᐢᐲ ᑖᐻ ᑲ ᓇᓈᑕᐏᐢᑳᑯᕽ.
 • ᐁᑳᐏᔭ ᐁ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ ᐃᐢᐱ̄ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ ᐁᑳ ᑳᑭ̄ ᓇᑭᓂᑳᑌᕽ ᐋᑕ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᑖᔭᐣ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ ᐁᑳ ᑳ ᓇᑭᓂᑯᒋᐠ ᐊᓂᒪ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᑕ ᑭ̄ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ ᐋᐢᑲᐤ ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ “ᒥᓯᐋᐦᑯᓯᐏᐣ”.
 • ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ ᓇᒨᔭ ᓂᐸᐦᐃᐠ ᐊᓂᒪ ᑕ ᑭ̄ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ, ᐁᑯᓯ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐅᐦᒋ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᑲᔮᐦᑌ ᑳ ᑭ̄ ᐋᐸᒋᐦᑖᕽ ᓇᒨᔭ ᑕ ᑭ̄ ᒥᔪᐸᔨᐣ.
 • ᑳ ᒥᔨᐏᕽ ᐅᐦᒋ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᑳᑫᒋᐠ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᐋᐢᑲᐤ ᐋᔨᒪᐣ ᑲ ᒥᔪᐢᑳᑯᔭᐣ ᓇᒨᔭ ᓲᐢᑿᐨ ᑲ ᑭ̄ ᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ. ᑭᓊᐢ ᑲ ᑭ̄ ᐋᐦᑯᓯᐦᐃᑯᐣ ᐊᐦᐴ ᑲ ᑭ̄ ᒥᓯᐘᓈᒋᐦᐃᑯᐣ.
 • ᑭᐢᑭᓯ, ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ — ᓇᒨᔭ ᑭᔭ! ᐊᔨᐢᐠ ᒥ̄ᓇ ᑳ ᒪᐢᑲᐚᑎᓯᒋᐠ ᐊᔨᓯᔨᓂᐘᐠ  ᐁᑳ ᐏ̄ᐦᑳᐨ ᑳ ᒥᓷᐸᔨᒋᑫᒋᐠ ᑳ ᑭ̄ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑯᐤ ᐁᑳᐏᔭ ᐁ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ.

ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᓇᒨᔭ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑲ ᐏ̄ᒋᐦᐃᑯᐣ ᐅᐦᒋ
ᑲ ᑭ̄ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑲ̄ᐣ ᑕ̄ᐱᐢᑰᐨ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒧᐏᓇ. ᑭᐦᒋ ᐅᑕᑭᑯᒥᐘ̄ᐱᓀ̄ᐏᐣ (ᒪᔨᒪᐦᒋᐦᐅᐏᐣ)
ᐁ̄ᑿ ᐅᐦᐸᓇ̄ᐢᐱᓀ̄ᐏᐣ (ᒪ̄ᐢᑭᑲᐣ ᐅᑕᑭᑯᒥᐏᐣ).  ᐊ̄ᐦᑲᒥ ᐊ̄ᐸᒋᐦᑕ̄ᔭᓂ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐅᐦᒋ
ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑲ̄ᑫ̄ᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᒥᔨᐏᐣ ᓇᒨᔭ ᐊᔨᐘ̄ᐠ ᑲ ᒥᔪᐢᑲ̄ᑯᐣ.

ᑖᓂᓯ ᑫ ᑑᑕᒪᐣ?

 • ᐁᑳᐏᔭ ᐃᑌᔨᐦᑕ ᑲ ᑲᐦᒋᑎᓇᒪᐣ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᔭ ᐊᐦᐴ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢᐠ ᐅᑕᑭᑯᒥᔦᑯ ᐊᐦᐴ ᐅᐢᑐᐢᑐᑕᒣᔦᑯ ᒥᐦᒉᐟ ᐆᐦᐃ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ ᐁ ᑲᐦᒋᑎᓇᒥᕽ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᐏᐣ ᐁᑿ ᐁᑳᐏᔭ ᑲ ᒥᔪᐢᑳᑯᕽ ᓇᒨᔭ ᑲ ᒥᔪᐸᔨᐣ.
 • ᑲᑵᒋᒫᐦᑲᐣ ᑭᒪᐢᑭᐦᑭᐏᔨᓂ̄ᒼ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᑖᐦᑯᓯᐏᐣ ᑯᑕᐠ ᐊᐏᔭᐠ ᑲ ᑭ̄ ᐋᓲᐢᑲᒪᐚᐤ ᐊᐦᐴ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᒪᓂᒎᓴᐠ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᐏᐢᑳᑫᒋᐠ ᑕ ᑭ̄ ᐅᑎᓇᒪᐣ ᒪᐢᑭᐦᑭᐩ ᐅᐦᒋ ᐋᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ.
 • ᓯ̄ᐯᔨᐦᑕ ᑭ̄ᐢᐱᐣ ᑭᔭ (ᐊᐦᐴ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ) ᑭᑐᑕᑭᑯᒥᓈᐚᐤ, ᑭᑐᐢᑐᐢᑐᑌᓈᐚᐤ, ᐊᐦᐴ ᐁ ᐏ̄ᓴᑭᑯᐦᑖᑲᓀᔦᐠ. ᒫᒪᐘᒋ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᐏᐣ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ ᓈᓂᑕᐤ ᓀᐓ ᐊᐦᐴ ᓂᔮᓇᐣ ᑭ̄ᓯᑳᐘ ᐹᒷᔦᐢ ᑲ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᔭᐣ ᐁᑿ ᓂᐢᑐ ᐃᐢᐸᔨᑭ ᑿᔭᐢᐠ ᑲ ᒥᔪᒪᐦᒋᐦᐅᔭᐣ.
 • ᐃᐢᐱ̄ ᑳ ᐅᑕᑭᑯᒥᔭᐣ ᐊᐦᐴ ᑳ ᒪᔨᒪᐦᒋᐦᐅᔭᐣ ᑳ ᐱᒥᐸᔨᐠ, ᑳᓯᐦᒋᐦᒉ ᑲᐦ ᑭᔨᐸ ᐁᑳ ᑲ ᐋᐦᑯᓯᔭᐣ. ᐅᒥᓯ ᑿᔭᐢᐠ ᐃᓯ ᑳᓯ̄ᒋᐦᒉᐏᐣ ᐆᑕ ᒪᓯᓇᐦᐃᑳᑌᐤ ᑯᑕᐠ ᐹᐢᑫᑭᓂᑲᓂᕽ.

ᐁ̄ᑲ̄ᐏᔭ ᑲᑵ̄ ᑲᐦᒋᑎᓇ ᒥᓯ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ
ᑿᔭᐢᐠ ᐅᑎᓇ ᐊ̄ᐦᑯᓯᐏᐣ ᓇᑭᓂᑳᑫᐏᐣ!

ᑳᓯᐦᒋᐦᒉᐏᐣ

ᑭᓯ̄ᐯ̄ᑭᓇ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᐁ̄ᑯᓯ ᓇᒨᔭ ᑭ̄ᑿᐩ ᐊ̄ᓲᐢᑲᒪ̄ᑐᐏᐣ ᑲᑲ̄ᐦᒋᑎᓀ̄ᐣ.
80% ᑳᑭᑫ ᑳ ᐃᐦᑕᑯᐦᑭ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ ᐁ ᒧᐢᒋᐦᐋᓱ̄ᐢᑲᒫᑐᕽ ᒥᒋᐦᒋᔭ ᐅᐦᒋ.

ᑖᓂᐢᐲ ᑲ ᑳᓯᐦᒋᐦᒉᔭᐣ:

 • ᐹᒷᔦᐢ ᑲᒥ̄ᒋᓱᕽ
 • ᐹᒷᔦᐢ, ᒣᒁ, ᐁᑿ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᒥ̄ᒋᓱᕽ
 • ᐹᒷᔦᐢ ᓅᐦᐊᐘᓱᐏᐣ
 • ᑭ̄ᓯ ᓇᐦᐊᐱᔭᓂ ᐊᐦᐴ ᑭ̄ᓯ ᐏ̄ᒋᐦᐊᒋ ᐊᐚᓯᐢ ᐁ ᓇᐦᐊᐱᐟ
 • ᐹᒷᔦᐢ ᐊᐦᐴ ᑭ̄ᓯ ᐋᑖᓯᔮᓇᐦᐊᒋ ᐊᐚᓯᐢ ᐊᐦᐴ ᐃᐢᑵᐤ ᓈᑲᑌᔨᒥᓱᐏᐣ ᑳ ᐋᐸᒋᐦᑖᒋᐠ
 • ᑭ̄ᓯ ᓯᓂᐦᑫᔨᑯᐦᒣᔭᓂ ᐊᐦᐴ ᐊᐚᓯᐢ ᐁ ᓯᓂᐦᑫᔨᑯᐦᒣᓇᐟ
 • ᑭ̄ᑯ ᐋᐸᒋᐦᒋᑲᓇ ᐊᐏᔭᐠ ᑯᑕᐠ ᐁ ᑭ̄ᓯ ᓂ̄ᔃᐸᒋᐦᑖᔦᐠ
 • ᐹᒷᔦᐢ ᑭᑭᐢᑲᒪᐣ ᐊᐦᐴ ᑫᒋᑯᓇᒪᐣ ᐊᓂᐦᐃ ᒥᐢᑭ̄ᓯᑯᕽ ᑳ ᐋᑊᒋᐦᑖᕽ ᐅᐦᒋ ᑿᔭᐢᐠ ᑲ ᐚᐱᕽ
 • ᐹᒷᔦᐢ ᐁᑿ ᑭ̄ᓯ ᐏ̄ᒋᐦᐊᒋ ᐅᑖᐦᑯᓯᐤ
 • ᑭ̄ᓯ ᓵᒥᓇᒋ ᐊᐦᐴ ᑭ̄ᓯ ᐊᓴᒪᒋ ᐱᓯᐢᑭᐤ, ᐊᐦᐴ ᐁ ᓈᑲᑌᔨᐦᑕᒪᐣ ᐱᓯᐢᑭᐤ ᐅᒥ̄ᓯ̄ᐏᐣ
 • ᐹᒷᔦᐢ ᐊᐦᐴ ᑭ̄ᓯ ᑭᓯ̄ᐯᑳᐱᑌᐦᐅᔭᓂ

ᑖᓂᓯ ᑲ ᐃᓯ ᑳᓯᐦᒋᐦᒉᕽ

 1. ᐋᐸᒋᐦ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ ᐁᑿ ᓂᐱᐩ. ᒧᐢᒋ ᐋᐸᒋᐦᑖᔭᓂ ᓂᐱᐩ ᓇᒨᔭ ᑲ ᓂᐸᐦᑖᐣ ᐋᓲᐢᑳᑐᐏᓇ.
 2. ᓵᐳᐸᑖ ᑭᒋᐦᒋᔭ.
 3. ᐋᐸᒋᐦ ᒧᐢᒋ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ. ᑳᔭ ᐋᐸᒋᐦ ᑭᓰᐯᑭᓂᑲᐣ ᐅᐦᒋ ᐁᑳ ᑲ ᐋᓱ̄ᐢᑲᒫᑐᕽ.
 4. ᓯᓂᑯᓇ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᓂ̄ᓯᑕᓇᐤ ᒋᐸᐦᐃᑲᓂᓴ (ᐊᐦᐴ ᐃᐢᑯ ᑭ̄ᓯ ᓂᑲᒧᔭᓂ ᐘ̄ᓭ̄, ᐘ̄ᓭ̄, ᐊᒐ̄ᐦᑯᐢ).  ᓯᓂᑯᓇ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑭᒋᐦᒋ̄ᔨᓴ ᐊᓯᒋ ᐊᔭᑲᐢᑭᒋᐦᒑᐣ, ᑖᐘᐩ ᒥᒋᐦᒉᓴ, ᒥᓯᒉᐦᒑᐣ, ᒥᐢᐱᐢᑿᓇ, ᑭᐢᐱᓱᓇ, ᐘᓇᐢᑯᒋᐦᒑᓇ, ᐁᑿ ᒪᐢᑲᓯᔭᐠ.
 5. ᑳᐦᑭᐦᑤᒼ ᓵᐳᐸᑖ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᓈᓂᑕᐤ ᒥᑖᑕᐦᐟ ᒋᐸᐦᐃᑲᓂᓯᐢ.
 6. ᐹᓴ ᑭᒋᐦᒋᔭ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᑖᔭᐣ ᐁ ᑲᓈᑕᕽ ᑳᓯᐦᑵᐦᐅᐣ.

ᑖᓂᓯ ᑫ ᑑᑕᒪᐣ:

 • ᐅᐦᒋᑕᐤ ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᔨᓂᐤ, ᒥ̄ᐱᐟ ᐅᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐏᔨᓂᐤ, ᒪᐢᑭᐦᑭ̄ᐦᐊᑐᐢᑫᐏᔨᓂᐤ, ᐁᑿ ᐅᓇᓈᑕᐏᐦᐅᐍᐤ ᑲ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᒋᐦᒉᒋᐠ ᐹᒷᔦᐢ ᓂᑕᐚᐯᓈᐢᑭ ᐊᐦᐴ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ.
 • ᑫᐦᒋᓈᐦ ᐁ ᐊᔮᐏᐦᐟ ᒧᐢᒋ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ ᓇᐦᐊᐱᐏᑲᒥᑯᕽ ᑭᑕᐚᓯᒥᐢ ᐅᑭᐢᑭᓄᐦᐊᒫᑯᓯᐏᑲᒥᑯᕽ ᐁᑿ ᑭᑕᑐᐢᑫᐏᓂᕽ.
 • ᑫᐦᒋᓈᐦ ᐃᑕ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᑲ ᓈᑲᑌᔨᒥᐦᒋᐠ ᐁ ᐊᔮᒋᐠ ᐃᑕ ᑳ ᑭ̄ᓯ ᐅᐦᐱᑭᒋᐠ ᐁᑿ ᐊᐚᓯᓴᐠ ᑲ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓇᐦᑭᐠ ᐅᒋᐦᒋᔨᐚᐘ.
 • ᐋᐸᒋᐦ ᒧᐢᒋ ᑭᓰᐯᑭᓂᑲᐣ. ᒧᐢᒋ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ ᐯᔭᑿᐣ ᐃᓯ ᒥᔪᐸᔨᐤ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ ᐅᐦᒋ ᐁᑳ ᑳ ᐋᓲᐢᑲᒫᑫᕽ. ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ ᐅᐦᒋ ᐁᑳ ᑲ ᐋᓲᐢᑲᒫᑐᕽ ᓇᒨᔭ ᑖᐻ ᒪᒥᐦᒋᒥᑳᓲᐤ ᑲ ᓇᑭᓈᐟ ᒪᓂᒎᓴ ᑲ ᐋᐦᑯᓯᐏᑳᑫᒋᐠ ᐁᑿ ᓇᒨᔭ ᐊᔨᐚᐠ ᒥᔪᓯᐤ ᐃᔨᑯᕽ ᒧᐢᒋ ᑭᓯ̄ᐯᑭᓂᑲᐣ.
 • ᑭᐢᑭᓄᐚᐸᐦᑎᐦᐃᐍᐏᐣ.

ᒪᓂᒎᓵᐦᑯᓯᐏᐣ ᒋ̄ ᐱᑯ ᑲᒥᓯᐍᐸᔨᒋᑫ, ᑲ ᐋᓲᐸᔨᑭᕽ ᐋᐦᑯᓯᐏᓇ
ᓇᑭᐣᑫᐏᐣ. Alberta ᒥᔪ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ.

DBND@ahs.ca
www.dobugsneeddrugs.org

© 2022 Alberta ᒥᔪ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ, ᑳ
ᐱᐢᑭᐦᑕᐦᐊᐢᑖᕽ ᐃᐦᑕᓯᐏᐣ ᐁᑿ ᑎᑊᔭᐤ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ

ᐆᒪ ᐊᑐᐢᑫᐏᐣ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐤ ᓰᐹ: ᑖᐸᓯᓇᐦᐃᑫᐏᐣ ᑭᐢᑭᓌᐦᐃᑫᐏᐣ ᐁᑲ ᑭᑭ ᐅᐦᑎᓯᐏᐣ ᒫᑎᓇᒫᑫᐏᐣ 4᙮0 ᒥᓯᐍᐢᑲᒥᐠ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐏᐣ. ᑕ ᐚᐸᐦᑕᒥᐣ ᐃᑕᐸᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐅᐦᒋ ᐆᒪ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐏᐣ, ᐚᐸᐦᑕ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.  ᑲ ᑮ ᑕᐸᓯᓇᐦᐁᐣ, ᒣᑭᔨᐣ ᒦᓇ ᑕ ᐊᐦᐟᓯᐦᑕᕽ ᐊᑐᐢᑫᐏᐣ ᐁᑲᑭᑭᐅᐦᑎᓯᐏᐣ ᐃᓯᑕᐸᑎᓯᐏᐣ, ᑲᓇᑫ ᑮᐢᐱᐣ ᑭᐢᑭᓌᐦᐃᑳᐣ ᐁᐘᑯ ᐊᑐᐢᑫᐏᐣ ᐃᓯ Alberta ᒥᔪ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ ᒦᓇ ᑭ ᐱᒥᑎᓴᐦᐁᐣ ᑯᑕᐠ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐏᐣ ᓇᐦᐁᔨᐦᑐᐏᓇ᙮ ᑮᐢᐱᐣ ᑭᐊᐦᐟᓯᐦᑕᐣ, ᑵᐢᑲᑕᐢᑖᐣ, ᐊᐦᐴ ᑭ ᐊᑐᐢᑳᑌᐣ ᐆᒪ ᐊᑐᐢᑫᐏᐣ, ᑲ ᑮ ᒣᑭᐣ ᑲ ᐴᓂᐦᑕᕽ ᐊᑐᐢᑫᐏᐣ ᐱᑯ ᒦᓇ ᓰᐹ ᐆᒪ ᑖᐱᐢᑰᐨ, ᐹᐦ ᐯᔭᑿᐣ, ᐊᐦᐴ ᐃᑯᑐᐘᕽ ᑫᐦᒋᐘᐨ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐏᐣ᙮ ᐆᒪ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐏᐣ ᓇᒨᐩ ᐃᓯ AHS ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐏᓇ, ᐃᑕᓯᓂᐦᐃᑳᑌᐏᓇ ᐊᐦᐴ ᑎᐯᔨᒧᐏᐣ ᑭᑯ Alberta ᒥᔪ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ ᐁᐘᑯ ᓇᒨᐩ ᐏᔭ ᐅᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐏᐣ.

ᐊᓭᓂᑫᐏᐣ ᐑᐦᑕᒫᑫᐏᐣ:

ᐆᒪ ᐋᐸᒋᐦᒋᑲᐣ ᐁᐘᑯ ᑭᑭ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᐏᐣ ᐱᑯ ᒦᓇ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐤ ᐃᓯ “ᐁᑯᓯ ᐃᓯ”, “ᐁᑯᑕ ᐃᓯ” ᑎᐯᔨᒧᐏᐣ. ᐊᑕ ᓇᐦᐃᔨᑯᕽ ᐋᐦᑲᒣᔨᒧᐏᐣ ᑮ ᐅᓯᐦᑕᓂᐚᐣ ᑕᑫᐦᒋᓇᐦᐅᐤ ᓇᐦᐃᑑᑕᒧᐏᐣ ᐅᐦᒋ ᐆᒪ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᐏᐣ, Alberta ᒥᔪ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ ᓇᒨᐩ ᐱᒧᐦᑌᐢᑕᒫᑫᐤ ᐊᐦᐴ ᑫᐦᒋᓈᐦᐃᐍᐤ, ᐑᐦᑕᒼ, ᒫᒥᐢᑯᑕᒧᐏᐣ ᐊᐦᐴ ᐃᑕᓷᐏᐣ, ᐃᓯ ᓇᐦᐃᑑᑕᒧᐏᐣ, ᐊᐢᐯᔨᒧᐏᐣ, ᑮᓯᐦᑕᐏᐣ, ᐃᑕᐸᑎᓯᐏᐣ ᐊᐦᐴ ᒥᐩᐋᔮᐏᐣ ᑭᑭ ᐃᑐᐘᕽ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒧᐦᐃᐍᐏᐣ᙮ ᐆᒪ ᐋᐸᒋᐦᒋᑲᐣ ᓇᒨᐩ ᒣᐢᑯᑕᐢᒋᑫᐏᐣ ᑭᑭ ᐅᓇᐦᐄᑳᓱᐘᐠ᙮ Alberta ᒥᔪ ᐱᒫᑎᓯᐏᐣ ᓈᑲᑌᔨᒥᐍᐏᐣ ᑮᐦᑳᐋᓊᔨᐦᑕᒼ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᑲ ᐋᐸᒋᐦᑕᕽ ᐆᐦᐃ ᐋᐸᒋᐦᒋᑲᓇ, ᒦᓇ ᐱᑯ ᑖᓂᐦᐃ ᓇᑐᑕᒫᑫᐏᓇ, ᐘᐢᑲᐑᐏᓇ, ᐊᐘᓯᒣ ᐃᔨᑯᕽ ᓯᐦᒌᓴᔭᐏᐣ ᑲ ᐃᐢᐸᔨᐠ ᐅᐦᒋ ᐃᑖᐸᒋᐦᑕ.

Share the Guide

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp